• Καλή Πρακτική

  Καλή Πρακτική

  Το πρόγραμμα Leonardo του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΠΙ με τίτλο «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» (2010-2012) διακρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. (Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης) ως Παράδειγμα Καλής Πρακτικής (Good Practice).
 • Βράβευση

  Βράβευση

  Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΠΙ βραβεύτηκε από το Ι.Κ.Υ. για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τελετή απονομής στο πλαίσιο συνεδρίου του Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Leonardo Da Vinci: Προωθώντας μία κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» (Αθήνα, 30/11/2012)
 • Διάκριση

  Διάκριση

  Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση» (2013-2014) συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο συνέδριο της Κομισιόν με τίτλο "European Monitoring Conference–Work Based Learning and Apprenticeships", που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2014.
 • 1
 • 2
 • 3

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 4485/17 (ΦΕΚ Β4, 5.1.2018, Αριθμ. 229722/Ζ1), με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Από την ίδρυσή του με ΦΕΚ μέχρι και σήμερα, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δραστηριοποιείται στην υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως και δια ζώσης επιμόρφωσης, καθώς και στην υλοποίηση δωρεάν σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης για το προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σημείωση: Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούσε Δομή Δια Βίου Μάθησης από το 1994  με βάση σχετική απόφαση της Συγκλήτου με την επωνυμία Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) / Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 
Με βάση το νέο Νόμο για τα ΑΕΙ (Νόμος 4957/2022, Κεφάλαιο ΙΒ’) διευρύνεται περαιτέρω το πεδίο δράσης των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων, και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία τους. Σύμφωνα με το νέο νόμο, ως δράσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων ορίζονται, μεταξύ άλλων, «η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό», «η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων», καθώς και «η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα».

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος», που ιδρύθηκε με την χορηγία του ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους τομείς της ελληνικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης είναι ο Καθηγητής, κ. Σπύρος Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. 
Η διαχείριση των προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λειτουργεί με βάση τον  Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (Τροποποίηση), ο οποίος είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ Β 5176/09.11.2021.
 Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 458 παρ. 2 του ν. 4957/2022 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄», «Τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ υποχρεούνται να εκδώσουν τον Κανονισμό του άρθρου 119 το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμοί διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος». 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σε όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζεται οριζόντια ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγραμμάτων εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αρ. Συνεδρίας 17/Ημερ. 05-02-2021, Θέμα 3).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ σε pdf & doc με θέμα «Υποβολή αιτήματος για έγκριση υλοποίησης έργου/προγράμματος από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Απόφαση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Συνεδρία Αριθμ. 32α/14-12-2021, Θέμα 2, "Επικαιροποίηση του Υποδείγματος Εγγράφου με θέμα «Υποβολή αιτήματος για έγκριση υλοποίησης έργου/προγράμματος από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με βάση το Νόμο 4957/2022".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το 2012 το ΚΕΔΙΒΙΜ βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το 2015 η δράση του εντάχθηκε στην Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα τού ΚΕΔΙΒΙΜ έχουν διακριθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής (good practice) τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.